اورلان بوستون

شریک بخش بین‌المللی مشاوره‌ی علوم بهداشت در شرکت ارنست اند یانگ است.