...

سوندار بارادواج

رئیس بخش بازاریابی شرکتی در دانشگاه کسب‌وکار تری از جورجا و محقق ارشد دانشکده کسب‌وکار ایندین است.


آیا واحد بازاریابی شما برای آینده آماده است؟

فروش و بازاریابی نویسنده: عمر رودریگز ویلا و سوندار بارادواج و نیل مورگان و شوبو میترا

مدیران کمپانی‌ها همواره نگران عملکرد واحد بازاریابی خود هستند. بااین‌حال تلاش‌‌های آن‌ها برای تحول واحد بازاریابی به دلیل نداشتن یک روش شفاف برای تعریف این مسئولیت و طراحی وظایف آن به نتیجه نرسیده است.

سپتامبر 14, 2021

رقابت سر اهداف اجتماعی

فروش و بازاریابی نویسنده: سوندار بارادواج و

مشتریان بیش از پیش از برندها انتظار دارند که نه‌تنها عواید کاربردی داشته باشند بلکه اهداف اجتماعی را هم پی بگیرند. در نتیجه، کمپانی‌ها به طرز مشهودی درخصوص مسائل اجتماعی موضع می‌گیرند. وب‌سایت Airbnb از تبلیغاتی در حین بازی‌های لیگ فوتبال آمریکایی (سوپر بول) استفاده کرد تا تعهد خود به تنوع نژادی را به‌صورت عمومی...

ژانویه 12, 2019

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.