...

توماس کوچان

استاد بازنشستۀ دانشکدۀ مدیریت اسلون در دانشگاه MIT و هم‌بنیان‌گذار "شبکۀ پژوهش توانمندسازی کارکنان" است.


رهبر دلسوز در قبال کارکنان

کسب‌کار و جامعه نویسنده: توماس کوچان و روی باهات و لیبا ونیگ روبنشتاین

وقت آن رسیده که مدیران شرکت‌ها نه علیه ‌تشکل‌های کارگری، بلکه همسو با آن‌ها کار کنند. در اینجا راهکار مناسبی ارائه می‌دهیم. امروزه رهبران کسب‌وکار چالش‌های بسیار مهمی با کارکنان خود دارند. به‌خاطر تورم و همه‌گیری کرونا، امنیت شغلی کارکنان کاهش یافته و دغدغه‌های مالی بیشتری برای ساختن زندگی شایسته دارند؛ دهه‌هاست وضع آن‌ها وخیم‌تر...

می 10, 2024

دسته های مقالات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.