مارکوس باکینگهام

سرپرست واحد تحقیقات عملکرد و افراد در موسسه‌ی تحقیقات ای‌دی‌پی است.