کیت آیزکس

عضو تیم تحقیق مرکز رهبری ام‌آی‌تی و یکی از شرکای دایالوگوس جنریتیو کپیتال است.