جستجو
Close this search box.

آدام ویتز

روانشناس و عضو هیئت‌ «اخلاق و مدیریت تصمیم‌گیری» در دانشکدۀ مدیریت کلوگ از دانشگاه نورث‌وست است. او کتاب «قدرت انسان: نقش ویژگی‌های مشترک انسانی در خلق دنیای بهتر» (نورتون اند کامپانی، 2019) را نوشته است.


مراقب فرهنگ پرمشغلگی باشید

مدیریت زمان نویسنده: آدام ویتز

سازمان‌ها باید بین فعال بودن و کسب دستاورد تمایز قائل شوند. در کتاب سال 2019 خودم «قدرت انسان»، داستان یکی از مهاجران به کشور آمریکا را بازگو کردم. خیلی زود پس از پا گذاشتن به خاک کشور، به این نتیجه رسید کلمۀ «مشغول» به‌معنی «خوب» است. زیرا وقتی از دیگران می‌پرسید «اوضاعتان چطور است؟»، اغلب...

فوریه 9, 2024