جستجو
Close this search box.

دیوید نوبل

بنیان‌گذار ویو ادوایزرز و همچنین کوچ و مشاور رهبری و استراتژی است.


قدرت انتخاب

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: دیوید نوبل و کارول کافمن

همیشه چهار روش برای موفقیت خود در نظر بگیرید اگر دربارۀ راهکار رهبران برای واکنش به بحران‌ها یا فرصت‌های بزرگ و جدید بپرسید، اغلب آن‌ها ادعا می‌کنند به کارشان واردند و می‌دانند چگونه باید قدرت انتخاب را بین خود و کارمندانشان مدیریت کنند. این ادعا عجیب است، زیرا اغلبِ بحران‌ها و فرصت‌ها پر از عوامل...

فوریه 28, 2023