جون ویلیامز

استاد و مدیر بنیان‌گذار مرکز «حقوق زندگی کاری» در کالج حقوق هیستینگز از دانشگاه کالیفرنیا است.