لیزا کوان

مشاور همکاری، محقق ارشد دانشگاه هاروارد و مربی رهبری اجرایی در دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است.