جستجو
Close this search box.

هوبرت جولای

رئیس هیئت مدیره کنونی و مدیرعامل سابق Best Buy است.


زمانی برای رهبری مبتنی بر هدف و انسانیت

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: هوبرت جولای

ما با روشی که زندگی مردم را لمس می‌کنیم، میزان موفقیت را می‌سنجیم. – باب چاپمن، ارزش شناختن ارزش‌ها ، 2012 در طی چند هفته وارد بحرانی شدیم که تا کنون شبیه آن را ندیده‌ایم. بحرانی که در تمام اقدامات قبلی باید متوقف شوند یا مورد بازنگری قرار گیرند. این مساله به طور طبیعی موجب...

مارس 27, 2020